Behandlingsfaser

Fas ett

Fas ett är ett akuttillstånd med avsevärda problem, till exempel ryggskott eller nackspärr. Första prioritet under fas ett är att lindra smärtan för att personen som är drabbad snabbare ska kunna fungera i vardagen. Under fas ett är det ibland nödvändigt att behandla med en hårdare teknik för att skapa en omedelbar omställning i kroppen. Vissa personer kan känna ett visst obehag efter behandlingen i form av till exempel huvudvärk eller träningsvärk. Ett snabbt återbesök förstärker effekten av behandlingen och gör ofta att obehagen helt försvinner.

Är smärtan eller obehagen på en hanterbar nivå kan man behandla med mjukare metoder direkt. Dessa metoder ger ofta ett bättre resultat på lång sikt, men det kan ibland ta längre tid innan symptomen och besvären avtar eller försvinner.

Så länge som personer upplever stora smärtor eller obehag görs behandlingar med tätare intervaller.

Fas två

När det akuta mönstret har minskat, men det finns strukturella problem kvar, övergår behandlingen i fas två. Under fas två har man mindre symptom, både i intensitet och frekvens. Behandlingarna sker oftast med något längre mellanrum och vi fokuserar mer och mer på orsak istället för symptom.

Fas tre

I fas tre fokuserar vi på långvariga effekter såsom livskvalitet och livsglädje. Fas tre kallas för ”wellness” och omfattar även hur vi motionerar, äter, dricker, sover, andas, och – kanske viktigast av allt – hur vi tänker. Vad och hur du tänker styr hela ditt liv. Det är viktigt att inse att känslomässig stress kan skapa fysiska problem och sjukdomar.

Kiropraktik är en väsentlig del av en ”wellness” livsstil. Behandlingarna inom kiropraktik-wellness är regelbundna men med längre intervall än behandlingar i fas ett och två, och man skiftar fokus från behandling till underhåll i större utsträckning. Kiropraktik-wellness behandlingar är inte baserade på symptom alls, utan ser enbart till ditt totala hälsotillstånd.

Leave a Reply